Verdienmodel Participatiewet

Met een aantal gemeenten en sw-bedrijven ontwikkelen we eenduidige criteria wanneer het financieel aantrekkelijk is om iemand aan het werk te zetten en te houden.

Voor een aantal concrete praktijksituaties  (werken met behoud van uitkering, tijdelijke detacheringscontracten, leerwerkplekken, inzet van Wajongers) ontwikkelen we overzichtelijke modellen om tot verantwoorde beleidskeuzes te komen. Vanzelfsprekend speelt de (verwachte) loonwaarde en loonkostensubsidie hierin een rol, maar ook de loonkosten en/of uitkeringslasten, de begeleidingskosten en de mogelijke netto toegevoegde waarde voortvloeiend uit de werkzaamheden.

Naast deze min of meer algemene bedrijfsvoeringsgegevens spelen ook lokale omstandigheden een rol als onderbenutte huidige infrastructuur, beschikbare budgetten etc. Randvoorwaardelijk voor een succesvolle Participatiewet is dat gemeenten, werkgevers en uitvoeringsorganisaties een zelfde verwachtingspatroon hebben ten aanzien van de verdienmogelijkheden.